Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

skywriterr
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viaanjove anjove
skywriterr
skywriterr
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
skywriterr
6810 1368
Reposted fromkiixey kiixey viaabandroned abandroned
skywriterr
8856 2482 500
7847 82db
Reposted fromscreamscence screamscence viacheersbaby cheersbaby
skywriterr

April 05 2015

skywriterr
8139 236a
Reposted fromdreckschippe dreckschippe
skywriterr
8185 15c2 500
Reposted frombitelz bitelz
skywriterr
2733 de91
Reposted fromflesz flesz viaoktawka oktawka
skywriterr
Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viaoktawka oktawka
skywriterr
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viaoktawka oktawka

April 03 2015

skywriterr
9238 59ee 500
Reposted fromnomq nomq viaoutline outline
skywriterr
1611 a6ef
Reposted fromproof proof viaoutline outline
skywriterr
0671 0453
Reposted fromoutline outline

March 30 2015

skywriterr
7958 31c4
3447 af80 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaoutline outline
skywriterr
0429 e975
Reposted fromdailylife dailylife viaoutline outline
skywriterr
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapianistka pianistka
skywriterr
7743 2ae7
Reposted fromrol rol viapianistka pianistka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl